357
10069
357
Станция технического обслуживания
https://nwca.ru/catalog/avtomoyki_avtoservisy_sto/avtoservisy/357/