279
10018
279
Пропан-бутан технический ПАО "Газпром"
https://nwca.ru/catalog/szhizhennye_uglevodorodnye_gazy/pbt_propan_butan_tekhnicheskiy/279/