452
10082
452
СПБТ Смесь пропан-бутан техническая
https://nwca.ru/catalog/szhizhennye_uglevodorodnye_gazy/spbt_smes_propan_butan_tekhnicheskaya_/452/